Instagram Aina Strand

onsdag 11. mars 2015

Profesjonsfaglig digital kompetanseI NIFUs rapport om IKT i læreutdanningen blir profesjonsfaglig digital kompetanse definert slik:


Med profesjonsfaglig digital kompetanse mener vi didaktisk bruk av IKT i undervisning og vurdering. I praksis innebærer det å kunne bruke IKT for å forberede undervisningsopplegg, pedagogisk bruk av IKT i egen undervisning, i eget administrativt arbeid og i evaluering og forskning. (Tømte, Kårstein & Olsen, 2013)


Min profesjon er læreryrket. Hva vil da profesjonsfaglig digital kompetanse si for meg i min arbeidshverdag? Jeg vil forklare dette overordnet med bruk av TPACK, og deretter komme med et konkret eksempel ved hjelp av SAMR-modellen.


TPACK består av tre deler (se illustrasjon under). Den første er selve kunnskapen om temaet (content knowledge). Som lærer mener jeg det er viktig med gode basiskunnskaper i det du skal undervise i. Men for at denne kunnskapen skal være verdt noe i undervisningssammenheng må man også inneha den neste delen av TPACK: evne til å formidle kunnskapen på en pedagogisk måte (pedagogical knowledge). Den siste delen av TPACK er teknologisk kunnskap (technological knowledge). Jeg har sett mange eksempler på at man bruker den teknologiske delen i undervisning kun for konkret digital øving. Enda oftere ser jeg at lærere mestrer å kombinere kunnskapen de har om tema med en pedagogisk formidling. For meg er profesjonsfaglig digital kompetanse når man klarer å kombinere alle disse tre delene i undervisning. Da oppnår man “the sweet spot” i TPACK, punktet man kan se i midten der alle tre delene møtes. Dette er når man formidler og veileder elevene til å oppnå læring gjennom å bruke det man innehar av kunnskap om temaet og en pedagogisk bruk av IKT.
Vi skal se videre på dette med et konkret eksempel presentert i SAMR-modellen. Men først en forklaring til forkortelsen SAMR (Puentedura, 2013):
S = Substitution (erstatte)
A = Augmentation (forsterke)
M = Modification (justere)
R = Redefinition (omdefinere)


Vi skal se på den gode gammeldagse oppgaven “skriv en fagtekst”. Hvordan kan man bruke SAMR-modellen på denne oppgaven om man bestreber profesjonsfaglig digital kompetanse?


S Elevene skriver fagteksten i Word i stedet for med papir og blyant. Motivasjonen øker kanskje hos noen, men man har ikke tatt noen gode pedagogiske grep som øker læringsutbyttet. Man har bare erstattet et verktøy med et annet.


A Elevene skriver teksten i Google Docs. Elevene deler teksten med lærer og kan stille spørsmål. De får svar på det de lurer på umiddelbart. Lærer har også mulighet til å rette en feil-type av gangen. Slik kan lærer veilede elevene til læring, vurdering for læring.  Man har nå fått et verktøy som forsterker undervisningen på en pedagogisk måte.


M Elevene skriver fremdeles i Google Docs, men elevene er delt inn i grupper og samskriver teksten. De får lære av og sammen med andre. Det samme verktøyet er i bruk, men lærer har justert oppgaven for å øke læringsutbyttet.


R Elevene publiserer tekstene sine, enten i en wiki eller en blogg. De samarbeider med andre skoler og kommenterer tekstene til hverandre. De har mulighet til å utvikle tekstene sine ved å legge til bilder og lage filmsnutter. Lærer har omdefinert oppgaven og kan ved hjelp av teknologiske hjelpemidler øke læringsutbyttet på en pedagogisk måte.Man kan altså se på SAMR-modellen som en trapp. Når man kommer til det øverste trappetrinnet, R, har man oppnådd det jeg ser på som profesjonsfaglig digital kompetanse. En lærer som oppnår R i undervisning, og som underviser med “the sweet spot” i TPACK som ledestjerne er for meg en profesjonsfaglig digitalt kompetent lærer.
Kilder:
Puentedura, R. (07.01.2013) Technology In Education: A Brief Introduction [videoklipp] Hentet 11.03.2015 fra https://www.youtube.com/watch?v=rMazGEAiZ9c

Tømte, C., Kårstein, A., Olsen D.S. (2013) IKT i lærerutdanningen. På vei mot profesjonsfaglig digital kompetanse? Oslo: Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning. Hentet 11.03.2015 fra http://www.nifu.no/files/2013/05/NIFUrapport2013-20.pdf

Bildet er merket for gjenbruk og hentet 11.03.2015 fra: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tpack.jpg

2 kommentarer:

  1. Veldig bra oppsummering og at du trekker frem at de som er trygge i sin praksis og profesjon er de som oppnår "R" i undervisningen, og som underviser med “the sweet spot” i TPACK som ledestjerne er profesjonsfaglige digitalt kompetente lærere. Det er det som skiller de beste fra den "gemene hop".

    SvarSlett
  2. Dette blogginnlegget liker eg veldig godt, og eg har lese det fleire gonger når eg har prøvd å forstå SAMR-modellen. Eg synest eksempelet du bruker - om skriving av fagtekst - er ei enkel og tydeleg forklaring på korleis modellen kan brukast til å gi elevane auka læringsutbyte ved hjelp av digitale tenester.

    SvarSlett