Instagram Aina Strand

torsdag 22. januar 2015

Den gode skolen


Nytt semester, nye utfordringer


Jeg heter Aina, er gift og har to barn og en hund. Jeg utdanner meg til å bli lærer, et yrke i stadig endring. Jeg har vært så heldig å få jobbe som lærer mens jeg utdanner meg, dette har gitt meg mulighet til å sette ut i livet det jeg lærer umiddelbart, samtidig som jeg tar med erfaringer fra mitt lærerarbeid inn i studiet. Mer om hvem jeg er kan du se i dette blogginnlegget fra forrige semester, der det ligger en presentasjonsfilm. Dette semesteret skal jeg ta emnet Leiing av digital skuleutvikling.


Som lærer er jeg opptatt av å finne styrkene til hver enkelt elev, slik håper jeg å bidra til at alle får følelsen av å mestre skolehverdagen. Økt fokus på tilpasset opplæring de siste årene mener jeg er en av de store styrkene i norsk skole idag. Retten til tilpasset opplæring er også nedfelt i Opplæringsloven §1-3. Men fokus på tilpasset opplæring gir også utfordringer for lærerne. Forskjellene på dagens elever er store. I samme klassen kan man finne flere elever med adferdsvansker, lærevansker, fremmedspråklige, og faglig sterke elever som har begynt å kjede seg. For å være en god lærer forsøker jeg å bli kjent med hver enkelt elev, kjenne deres behov, interesser og forutsetninger for å lære (Udir). Slik kan jeg tilrettelegge undervisningen på en best mulig måte for både en samlet klasse og for hver enkelt elev.


Økonomi mener jeg kan være en utfordring i dagens skole. Mange kommuner og skoler er pressede økonomisk. Dette kan gi utslag i slitne og demotiverte lærere på grunn av nedprioritet av vikarinnleie. Innkjøp av utstyr er også noe som blir nedprioritert når økonomien er vanskelig. Dette alt fra gymutstyr til datautstyr. Investeringer i digitalt utstyr blir ikke bare nedprioritert i noen kommuner. Skolelederes innsikt i hva som er godt og nyttig utstyr varierer også. Intensjonene kan være gode, men en investering i et godt og dyrt lydopptaksprogram på pcene, er bortkastet om det ikke samtdig blir investert i mikrofoner. Dette kan være frustrerende for de som arbeider “på gulvet” og skal bruke det digitale utstyret på en pedagogisk måte.


For å kunne bidra til styrking av den gode skolen mener jeg lærere må holde seg oppdatert. Ikke bare på det som går direkte på undervisning, men også på hva som rører seg i samfunnet. Man bør vite litt om hva ungdommen er opptatt av, hva de driver med og hvilke utfrdringer de møter. Det er også et fokus i tiden på kompetanseheving. Men ikke alle lærere har tid eller overskudd til å ta videreutdanning. Et viktig stikkord er da samarbeid. En lærer med 30 års erfaring har mye å lære meg, det er nyttig for meg å kunne spørre denne læreren til råds i hverdagen. Samtidig kan jeg lære denne læreren mye, blant annet om digitale hjelpemidler og hvordan bruke disse på en god måte. Gjennom samarbeid og erfaringsutveksling kan lærere bidra til gjensidig kompetanseheving og slik styrke den gode skolen.

Til tross for dårlig økonomi og andre utfordringer er jeg positiv til lærere, elever og den gode norske skolen. Litt typisk pedagog; å være positiv og sprudlende, ingenting er vanskelig, men bare en spennende utfordring. Men positivitet, endringsvillighet og fleksibilitet mener jeg er viktige karaktertrekk ved lærere. Studiet Digital kompetanse i læring har hittil gitt meg utrolig mye nyttig læring jeg kan bruke i læreryrket. Dette semesteret håper jeg å lære enda mer, som jeg igjen kan lære videre til mine kolleger.Kilder:

Bildet er merket for gjenbruk og hentet fra: https://www.flickr.com/photos/69125796@N00/7420991330/

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar