Instagram Aina Strand

onsdag 5. februar 2014

Sammensatte tekster
Sammensatt tekst er et utvidet tekstbegrep og kan være tegneserier, bildefortellinger, film, internettsider og dataspill. Et av kompetansemålene etter 7.klassetrinn i læreplan for norsk er at eleven skal kunne "forstå og tolke opplysninger fra flere uttrykksformer i en sammensatt tekst". (Læreplan i norsk, 2006). Men selv om dette er skrevet i læreplan for norsk, betyr dette at vi kun skal arbeide med sammensatte tekster i norskfaget? Når man studerer DKL blir man veldig bevisst på at å bruke digitale verktøy er en av de fem grunnleggende ferdighetene som skal integreres i alle fag. Dette gjelder også å kunne lese og å uttrykke seg skriftlig. Det er altså mye som taler for å bruke sammensatte tekster i andre fag enn norsk. (Høiland & Wølner 2011: 37-38)
I denne oppgaven har jeg valgt å lage en videosnutt som elevene skal se i Fronter i lekser. Elevene får en innføring i temaet gjennom videoen de ser hjemme. De får i oppgave å finne mer informasjon ved å søke på internett. Dagen etter jobber vi videre videre med temaet på skolen.


Delmål i samfunnsfag under temaet "Middelalder i Europa" i læreboken Midgard er: "Når du har arbeidet med dette emnet, skal du kunne: -gi eksempel på forskjellig levemåte for rike og fattige, menn og kvinner." Bilder og musikk i presentasjonen skal gi elevene "en følelse" av middelalderen. Presentasjonen er så kort at om elevene ikke får med seg det som blir sagt første gang, er det overkommelig å se den både to og tre ganger. Dette blir de også oppfordret til på slutten av filmen. Elevene skal bruke et samskjema til å sammenligne det å være fattig og rik i middelalderen. Samskjema (noen kaller dette et venndiagram) består av to sirkler som går i hverandre. I en del av sirkelen skal det som er unikt for å være rik fylles inn, i den andre delen fattig. Den delen der sirklene går i hverandre skal det som er til felles for fattig og rik fylles inn. Min erfaring med den klassen jeg jobber i nå, er at samskjema er et nyttig redskap for å sortere informasjon. Men klassen har ikke brukt dette skjemaet mye enda, derfor velger jeg at de skal se presentasjonen hjemme, og fylle ut skjemaet på skolen der jeg kan være til støtte - omvendt klasserom.
På slutten av presentasjonen blir elevene henvist til internett for å finne mer informasjon de kan ta med til klasserommet. Utformingen på oppgaven gjør at elevene må se på det de finner med andre øyne enn om de for eksempel skulle skrive faktasetninger. Elevene må lese mellom linjene for å finne fakta som kan fylles inn i samskjemaet. Slik kan man unngå at elevarbeidet blir en reproduksjon eller kopi av for eksempel en wiki. 

"Et helt sentralt element i kildegransking er å skjønne at "svaret" ikke finnes på tekstlinjen, slik som i læreboka, men at "svaret" i form av tentative tolkninger kan ligge mellom linjene i den enkelte kilde og mellom de ulike kildene." (Otnes, 2009:36)


Kilder:


Høiland, T & Wølner T.A. (2011). Fra digital ferdighet til kompetanse. Oslo: Gyldendal akademisk.

Otnes, H. (red.). (2009). Å være digital i alle fag. Oslo: Universitetsforlaget.

Utdanningsdirektoratet (2006) Læreplan i norsk 5-7 hentet fra http://www.udir.no/kl06/NOR1-05/Kompetansemaal/?arst=372029323&kmsn=461102025

Aarre, T & Flatby, B.Å. & Grønland, P.M. & Lunnan, H. (2009). Midgard 6, samfunnsfag for barnetrinnet. Oslo: Aschehoug.

1 kommentar:

  1. Solid arbeid! Er imponert over innhold og struktur i filmen din! Synd komprimeringen har ført til så dårlig kvalitet på filmen. Kanskje du kan se om det går at å gjøre noe med innstillingene, eller kanskje prøve vimeo?

    SvarSlett