Instagram Aina Strand

søndag 10. november 2013

Delemne 5: Regneark i samfunnsfag


Gjennom innføring i regneark har jeg fått flere ideer til hjelpemidler jeg kan bruke i samfunnsfag-undervisning. Min første tanke var å lage et opplegg med bruk av tidslinje, da dette så veldig spennende og tidslinjene laget i regneark så veldig profesjonelle ut. Men det er viktig for meg å ha god ferdighet i noe før jeg presenterer det for elever. Jeg prøvde meg derfor på å lage en tidslinje, og dette gikk regerett "rett i dass". Dette må jeg altså forske mer på før jeg kan bruke det i egen undervisning. Diagrammer derimot begynner jeg nå å få "dreisen på", og dette ser jeg også mange muligheter for å bruke i egen undervisning.

Jeg har dermed laget et undervisningsopplegg for 9.klasse i samfunnsfag med tema "rasisme". Bruk av diagrammer i regneark fremfor på papir kan heve undervisningen på flere måter gjennom dette opplegget mener jeg. Det at diagrammet ser profesjonelt ut kan være en motivasjonsfaktor for elevene. Det utjevner også forskjellene på elevene når det skal presenteres, da "tegnetekniske" ferdigheter ikke vil komme frem. Det at man kan prøve ut forskjellige diagrammer med enkle tastetrykk gir og en enklere vurdering av hvilken type diagram som fremstiller elevenes data på best mulig måte.
Klasse: 9.
Fag: Samfunnsfag
Tema: RasismeHva
Hvordan
Hvorfor
(læringsmål samfunnsfag (udir.no)
Hvorfor
(læringsmål IKT)
Gjennomføre en anonym spørreundersøkelse på et annet klassetrinn med tema “rasisme”.
- Utarbeide en spørreundersøkelse med spørsmål rundt holdninger til rasisme.
- Presentere resultatet fra spørreundersøkelsen ved å lage et diagram i rekneark.verktøyet “calc” i “openoffice.
- Skrive en drøfting på ca 500 ord ut fra resultatene i spørreundersøkelsen med utgangspunkt i læringsmålene i oppgaven.
- Arbeidet skal gjennomføres i grupper på 3-4 elever og presenteres for klassen.

- gjere greie for omgrepa haldningar, fordommar og rasisme og vurdere korleis haldningar kan bli påverka, og korleis den einskilde og samfunnet kan motarbeide fordommar og rasisme
- formulere spørsmål om forhold i samfunnet, planleggje og gjennomføre ei undersøking og drøfte funn og resultat munnleg og skriftleg
- bruke samfunnsfaglege omgrep i fagsamtalar og presentasjonar med ulike digitale verktøy og byggje vidare på bidrag frå andre
- bruke statistiske kjelder til å berekne og beskrive tendensar og variasjonar i samfunnsfaglege drøftingar og vurdere om statistikken gjev påliteleg informasjon
- presentere statistisk informasjon ved å lage diagram i “calc” i “openoffice”.
- vurdere hvilken type diagram som viser resultatene best.

Kilder:

Læreplan i samfunnsfag 8.-10. klasse
http://www.udir.no/kl06/SAF1-03/Kompetansemaal/?arst=98844765&kmsn=583858936
[lastet 10.11.13]

Oppgaven hentet fra nettleksjon i DKL 101, Høgskulen i Volda:
Aaberge, Albertine: Rekneark 1. Publisert i Fronter november 2013

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar